Statistics Statistics
156639
Online User Online2
Today Today82
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month138
LastMonth Last Month2,128
ThisYear This Year24,231
LastYear Last Year22,743

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชาสัมพันธ์


Slider images

ภาพข่าว


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สำนัก/สถาบัน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมพิธี ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ดำเนินกิจกรรมโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


โครงการส่งเสริมตำบลความดีวิถีบวร 

   
โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 1   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 1   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการติดอาวุธทางปัญญานำพาเยาวชนสร้างชุมชนน่าอยู่ส่งเสริมตำบลความดีวิถีบวร
   

 

โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 2   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 2   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย  

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรมระดับนานาชาติ และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและเครือข่ายมหาวิทยาลัย  จัดโครงการ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย  ประจำปี 2564  ในวโรกาสพิเศษ ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียขึ้น  ผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   รายละเอียด  

 

       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้นำกำลังจิตอาสาเข้าฟื้นฟูเกาะกรมชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นครชัยศรี คลองเจดีย์บูชา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม

 


ประวัติศาสตร์งานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

 
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ุ 2562 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


พิธีกางธงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผืนธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาสากล)

 

ความภาคภูมิใจในบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


 

 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "ภูมิราชภัฏ" พุทธศักราช 2565


การบูรณากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน

Slider images
Slider images


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images