Statistics Statistics
131026
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month303
LastMonth Last Month2,052
ThisYear This Year21,361
LastYear Last Year17,488

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพข่าว


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

       
            เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะเจ้าของงาน นำโดยอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว จัดกิจกรรมราชภัฏนครปฐมรวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนหน้าอาคารศูนย์ภาษา ห้องประชุมปิ่นเกลียวศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไร่นอก) ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อการออกแบบลวดลายผ้าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อบรมระหว่าง วันที่ 27-28 พฤศจิกายน และ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกวดแข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนใจสมัครได้ที่นี่ คลิกเข้าสมัคร   กำหนดการ   ส่วนภาพด้านขวามือ ให้คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียด
 

โครงการส่งเสริมตำบลความดีวิถีบวร 

 
โครงการส่งเสริมตำบลความดีวิถีบวร ระยะที่ 1 (อบต.บางช้าง)   โครงการส่งเสริมตำบลความดีวิถีบวร  ระยะที่ 1 (อบต.ยายชา)

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรมระดับนานาชาติ และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและเครือข่ายมหาวิทยาลัย  จัดโครงการ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย  ประจำปี 2564  ในวโรกาสพิเศษ ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียขึ้น  ผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   รายละเอียด  

 

       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้นำกำลังจิตอาสาเข้าฟื้นฟูเกาะกรมชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นครชัยศรี คลองเจดีย์บูชา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม

 


ประวัติศาสตร์งานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

 
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ุ 2562 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


พิธีกางธงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผืนธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาสากล)

 

ภาพประวัติศาสตร์พิธีกางธงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images


กิจกรรมรูปแบบออนไลน์

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
  กิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมทั้งกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีแห่งวัฒนธรรมไทย และอัตลักษณ์ของบัณฑิต พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 23 ชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images


การบูรณากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน

Slider images
Slider images


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images