Statistics Statistics
141775
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month842
LastMonth Last Month1,808
ThisYear This Year9,367
LastYear Last Year22,743

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพข่าว


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 “ส่งความสุขปีใหม่วิถีไทยวิถีธรรม” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดขึ้น มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป ณ โดมหน้าอาคารเอ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


กิจกรรม "พ่อแห่งแผ่นดิน" และการใช้โปรแกรม GSP

 
กิจกรรม "พ่อแห่งแผ่นดิน"    การใช้โปรแกรม The Geometer's Skethpad (GSP)

โครงการส่งเสริมตำบลความดีวิถีบวร 

   
โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 1   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 1   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการติดอาวุธทางปัญญานำพาเยาวชนสร้างชุมชนน่าอยู่ส่งเสริมตำบลความดีวิถีบวร
   

 

โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 2   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการส่งเสริมตำบลความดี ระยะที่ 2   อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม   โครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย  

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรมระดับนานาชาติ และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและเครือข่ายมหาวิทยาลัย  จัดโครงการ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย  ประจำปี 2564  ในวโรกาสพิเศษ ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียขึ้น  ผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   รายละเอียด  

 

       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้นำกำลังจิตอาสาเข้าฟื้นฟูเกาะกรมชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นครชัยศรี คลองเจดีย์บูชา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม

 


ประวัติศาสตร์งานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

 
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ุ 2562 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


พิธีกางธงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผืนธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาสากล)

 

 


กิจกรรมรูปแบบออนไลน์

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
  กิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมทั้งกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีแห่งวัฒนธรรมไทย และอัตลักษณ์ของบัณฑิต พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 23 ชุมชน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "ภูมิราชภัฏ" พุทธศักราช 2565


การบูรณากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน

Slider images
Slider images


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images