Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

ข่าวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเยาวชนต้นแบบจังหวัดนครปฐม


กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙ ในโครงการบวชเนกขัมมะ 21-23 ตค.60 ณ สำนักร่มธรรมและสำนักร่มโพธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันเป็นจิตอาสากวาดวัดพระปฐมเจดีย์ฯ ในโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

Slider images
Slider images

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

เว็บไซต์หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง_______________________________________________________________________________