Statistics Statistics
191778
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday82
ThisMonth This Month3,932
LastMonth Last Month1,660
ThisYear This Year11,291
LastYear Last Year21,317

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์ฯ

          บทบาท

          หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการศึกษา ซึ่งดำเนินงานโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๒ ชุด คือ ชุดที่ ๑ ระดับนโยบาย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นระดับจังหวัด ชุดที่ ๒ เป็นชุดปฏิบัติงานเลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานประสานงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          หน้าที่หลัก

               ๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

               ๒. ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม

               ๓. ตรวจสอบ ดูแล สิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๔. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธี โดยท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทสำคัญ ด้วยการเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

               ๕. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง

               ๖. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

                ๗. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด