Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Statistics Statistics
106858
Online User Online1
Today Today60
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month1,678
LastMonth Last Month1,021
ThisYear This Year14,681
LastYear Last Year14,607

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์ฯ

          บทบาท

          หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการศึกษา ซึ่งดำเนินงานโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๒ ชุด คือ ชุดที่ ๑ ระดับนโยบาย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นระดับจังหวัด ชุดที่ ๒ เป็นชุดปฏิบัติงานเลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานประสานงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          หน้าที่หลัก

               ๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

               ๒. ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม

               ๓. ตรวจสอบ ดูแล สิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๔. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธี โดยท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทสำคัญ ด้วยการเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

               ๕. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง

               ๖. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

                ๗. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด